ការគាំទ្របច្ចុប្បន្ន

ការរៀបចំទីកន្លែងបំពេញការងារ

កម្មវិធីវិនិយោគលើវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ កំពុងផ្សព្វផ្សាយ សំណើរស្តីអំពីការរៀបចំសម្រាប់បំពេញការងាររបស់​កម្មវិធីនេះ។ សម្រាប់ព័ត៌មានលំអិត សូម ចុចត្រង់នេះ…

ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក (រយៈពេលខ្លី)

កម្មវិធីវិនិយោគលើវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ កំពុងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានសម្រាប់ជ្រើសរើសបុគ្គលិករយៈពេលខ្លី។ សម្រាប់ព័ត៌មានលំអិត សូមចុចត្រង់នេះ…

Font Resize