ការគាំទ្របច្ចុប្បន្ន

សេចក្តីប្រកាសដេញថ្លៃជាសាធារណៈ ជ្រើសរើសអ្នកផ្តល់សេវាផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាត

ក្រសួង​ឧស្សាហកម្ម និង សិប្បកម្ម (MIH) បាន​សហការជាមួយ កម្មវិធី​ការវិនិយោគក្នុង​វិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ (3i) ក្នុងការ​ដាក់​ដេញថ្លៃ​ជាសាធារណៈ​ជ្រើសរើស​អ្នកផ្តល់​សេវាផ្គត់​ផ្គង់​ទឹក​ស្អាត…(អានបន្ថែមទៀត)

Font Resize