ការគាំទ្របច្ចុប្បន្ន

មូលនិធិវិនិយោគ (ឃុំ​​ស្តុកប្រវឹក និង ឃុំព្រៃត្រលាច ស្រុករុក្ខគីរី ខេត្តបាត់តំបង) – ស្តុកប្រវឹកទី១

ក្រសួង​ឧស្សាហកម្ម និង សិប្បកម្ម (MIH) បាន​សហការជាមួយ កម្មវិធី​ការវិនិយោគក្នុង​វិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ (3i) ក្នុងការ​ដាក់​ដេញថ្លៃ​ជាសាធារណៈ​ជ្រើសរើស​អ្នកផ្តល់​សេវាផ្គត់​ផ្គង់​ទឹក​ស្អាតនៅ ឃុំ​​ស្តុកប្រវឹក និងឃុំព្រៃត្រលាច (សរុប៣ភូមិ) ស្រុករុក្ខគីរី ខេត្តបាត់តំបង ដែល​មាន​​ឯកសារសំខាន់ៗ​ដូចខាង​ក្រោម​នេះ៖

ក. លិខិតប្រកាស​ការដេញថ្លៃ

ខ. កញ្ចប់​ដេញថ្លៃ

គ. របាយការណ៍សិក្សាសមិទ្ធិលទ្ធភាព

ឃ.​ ផែនទី​បណ្តាញទុយោ

ង. សំណួរនិងចម្លើយ

ដើម្បី​ចូលរួមការ​ដេញថ្លៃ​ លោកអ្នក​ត្រូវតែរកទិញកញ្ចប់​ដេញថ្លៃ​ពេញលេញពី មន្ទីរ​ឧស្សាកម្ម និង សិប្បកម្ម ខេត្ដ​បាត់ដំបង (សូមទាក់ទងប្រធាន​មន្ទីរ​លោក សំបូរ ផូ តាមរយៈ ទូរស័ព្ទ​លេខ ០១៧ ២៦៩ ២៦៦) ឬពី​នាយកដ្ឋានបញ្ញត្តកម្ម​ទឹកស្អាត នៃ​ក្រសួងឧស្សាកម្ម និង សិប្បកម្ម (សូមទាក់ទងលោក​ សឿង ​យុត្តិរ៉ា តាមរយៈ ទូរស័ព្ទ​លេខ ០៩២ ៧៦៨ ៦៩៩ ឬ អ៊ីម៉េល yuthera@gmail.com)។

អ្នក​ចូលរួម​ដេញថ្លៃ ត្រូវ​ដាក់ពាក្យ​សំណើរដេញថ្លៃ នៅមន្ទីរ​ឧស្សាកម្ម និង សិប្បកម្ម ខេត្ដបាត់ដំបង​ យ៉ាងយូរបំផុតត្រឹម ថ្ងៃ​ទី ២៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៨ ត្រឹមម៉ោង​ ៩ព្រឹក។ កាលបរិច្ឆេទលក់ពាក្យចាប់ពី ថ្ងៃ​២៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨។

បើលោកអ្នកមាន​បំណង​ចុះ​ឈ្មោះចូលរួមសិក្ខាសាលាពន្យល់​ណែនាំ ឬក៏មាន​ចម្ងល់ទាក់ទងនឹងការដេញថ្លៃឃុំខាងលើ សូម​ទាក់ទងទៅកាន់៖

លេខទូរស័ព្ទ៖ (+៨៥៥) ៨១ ២២២ ៧០៧

អ៊ីមែល៖  info@3icambodia.org

អាស័យដ្ឋាន៖ អាគារ PPCB មហាវិថី​នរោត្តម ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន ភ្នំពេញ

រាល់សំណួរទាំងអស់នឹងត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងផ្នែកសំនួរ និងចម្លើយ នៅលើគេហទំព័រនេះ។

 

មូលនិធិវិនិយោគ (ឃុំ​​ស្តុកប្រវឹក និង ឃុំព្រៃត្រលាច ស្រុករុក្ខគីរី ខេត្តបាត់តំបង) – ស្តុកប្រវឹកទី២

ក្រសួង​ឧស្សាហកម្ម និង សិប្បកម្ម (MIH) បាន​សហការជាមួយ កម្មវិធី​ការវិនិយោគក្នុង​វិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ (3i) ក្នុងការ​ដាក់​ដេញថ្លៃ​ជាសាធារណៈ​ជ្រើសរើស​អ្នកផ្តល់​សេវាផ្គត់​ផ្គង់​ទឹក​ស្អាតនៅ ឃុំ​​ស្តុកប្រវឹក និងឃុំព្រៃត្រលាច (សរុប៦ភូមិ) ស្រុករុក្ខគីរី ខេត្តបាត់តំបង ដែល​មាន​​ឯកសារសំខាន់ៗ​ដូចខាង​ក្រោម​នេះ៖

ក. លិខិតប្រកាស​ការដេញថ្លៃ

ខ. កញ្ចប់​ដេញថ្លៃ

គ. របាយការណ៍សិក្សាសមិទ្ធិលទ្ធភាព

ឃ.​ ផែនទី​បណ្តាញទុយោ

ង. សំណួរនិងចម្លើយ

ដើម្បី​ចូលរួមការ​ដេញថ្លៃ​ លោកអ្នក​ត្រូវតែរកទិញកញ្ចប់​ដេញថ្លៃ​ពេញលេញពី មន្ទីរ​ឧស្សាកម្ម និង សិប្បកម្ម ខេត្ដ​បាត់ដំបង (សូមទាក់ទងប្រធាន​មន្ទីរ​លោក សំបូរ ផូ តាមរយៈ ទូរស័ព្ទ​លេខ ០១៧ ២៦៩ ២៦៦) ឬពី​នាយកដ្ឋានបញ្ញត្តកម្ម​ទឹកស្អាត នៃ​ក្រសួងឧស្សាកម្ម និង សិប្បកម្ម (សូមទាក់ទងលោក​ សឿង ​យុត្តិរ៉ា តាមរយៈ ទូរស័ព្ទ​លេខ ០៩២ ៧៦៨ ៦៩៩ ឬ អ៊ីម៉េល yuthera@gmail.com)។

អ្នក​ចូលរួម​ដេញថ្លៃ ត្រូវ​ដាក់ពាក្យ​សំណើរដេញថ្លៃ នៅមន្ទីរ​ឧស្សាកម្ម និង សិប្បកម្ម ខេត្ដបាត់ដំបង​ យ៉ាងយូរបំផុតត្រឹម ថ្ងៃ​ទី ២៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៨ ត្រឹមម៉ោង ៩ព្រឹក។ កាលបរិច្ឆេទលក់ពាក្យចាប់ពី ថ្ងៃ​២៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨។

បើលោកអ្នកមាន​បំណង​ចុះ​ឈ្មោះចូលរួមសិក្ខាសាលាពន្យល់​ណែនាំ ឬក៏មាន​ចម្ងល់ទាក់ទងនឹងការដេញថ្លៃឃុំខាងលើ សូម​ទាក់ទងទៅកាន់៖

លេខទូរស័ព្ទ៖ (+៨៥៥) ៨១ ២២២ ៧០៧

អ៊ីមែល៖  info@3icambodia.org

អាស័យដ្ឋាន៖ អាគារ PPCB មហាវិថី​នរោត្តម ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន ភ្នំពេញ

រាល់សំណួរទាំងអស់នឹងត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងផ្នែកសំនួរ និងចម្លើយ នៅលើគេហទំព័រនេះ។

 

Font Resize