ការគាំទ្របច្ចុប្បន្ន

សេចក្តីប្រកាស​ដេញថ្លៃ​ជា​សាធារណៈជ្រើសរើស​អ្នក​ដេញ​ថ្លៃ​ផ្គត់ផ្គង់​ទឹក​ដុំ

ក្រសួង​ឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្រ្ត​ បច្ចេកវិទ្យា និង​ នវានុវត្តន៍ តាមរយៈកិច្ច​សហប្រតិបត្តិការ​ជាមួយ​កម្មវិធី 3i បាន​ប្រកាស​ដេញថ្លៃ​ជា​សាធារណៈជ្រើសរើស​អ្នក​ដេញ​ថ្លៃ​ផ្គត់ផ្គង់​ទឹក​ដុំ។ សម្រាប់​ព័ត៌មាន​បន្ថែម សូម​ចុចមើលឯកសារខាងក្រោម។ លោក​អ្នក​អាច​ទាញយក​ កញ្ចប់​ដេញថ្លៃ​ពី​វេបសាយ​យើងខ្ញុំ តែ​ក្នុង​ករណី​លោក​អ្នក​ចង់​ចូលរួម​ដេញថ្លៃ សូមស្វែង​រកទិញកញ្ចប់​ដេញថ្លៃ​​ ពីលោក​ សឿង​ យុត្តិរ៉ា ដែល​មាន​លេខ​ទូរស័ព្ទ 092 768 699។​

 

សេចក្តី​ប្រកាសដេញថ្លៃ ជ្រើសរើស​អ្នក​លក់​ទឹកដុំ
កញ្ចប់​ដេញថ្លៃ សម្រាប់​ផ្គត់ផ្គង់ទឹកដុំ
របាយការណ៍សិក្សា​សមិទ្ធិលទ្ធភាព សម្រាប់​ផ្គត់ផ្គង់ទឹកដុំ (ភាសាខ្មែរ)
របាយការណ៍សិក្សា​សមិទ្ធិលទ្ធភាព សម្រាប់​ផ្គត់ផ្គង់ទឹកដុំ (ភាសាអង់គ្លេស)
ផែនទី​បណ្តាញ​ទុយោ​ សម្រាប់​ផ្គត់ផ្គង់ទឹកដុំ
ពង្រាងកិច្ចសន្យា​ទិញលក់​ទឹក​ដុំ
សំនួរ ចម្លើយ
បទបង្ហាញស្តីពីគម្រោង​ផ្គត់ផ្គង់ទឹកដុំ
ផែនទី​បណ្តាញ​ទុយោ​ សម្រាប់​ផ្គត់ផ្គង់ទឹកដុំ (ឯកសារជាទំរង់ KMZ)

 

សេចក្តីប្រកាស​ដេញថ្លៃ​ជា​សាធារណៈជ្រើសរើស​អ្នក​ដេញ​ថ្លៃ​ផ្គត់ផ្គង់​ទឹកស្អាតតាមបំពង់ដោយការប្រមូលផ្ដុំប្រព័ន្ធខ្នាតតូច

ក្រសួង​ឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្រ្ត​ បច្ចេកវិទ្យា និង​ នវានុវត្តន៍ តាមរយៈកិច្ច​សហប្រតិបត្តិការ​ជាមួយ​កម្មវិធី 3i បាន​ប្រកាស​ដេញថ្លៃ​ជា​សាធារណៈជ្រើសរើស​អ្នក​ដេញ​ថ្លៃ​ផ្គត់ផ្គង់​ទឹកស្អាតតាមបំពង់ដោយការប្រមូលផ្ដុំប្រព័ន្ធខ្នាតតូច។​ សម្រាប់​ព័ត៌មាន​បន្ថែម សូម​ចុចមើលឯកសារខាងក្រោម។ លោក​អ្នក​អាច​ទាញយក​ កញ្ចប់​ដេញថ្លៃ​ពី​វេបសាយ​យើងខ្ញុំ តែ​ក្នុង​ករណី​លោក​អ្នក​ចង់​ចូលរួម​ដេញថ្លៃ សូមស្វែង​រកទិញកញ្ចប់​ដេញថ្លៃ​​ ពីលោក​ សឿង​ យុត្តិរ៉ា ដែល​មាន​លេខ​ទូរស័ព្ទ 092 768 699។​

 

សេចក្តី​ប្រកាសដេញថ្លៃ ជ្រើសរើស​អ្នកផ្គត់​ផ្គង់​ទឹក​ស្អាត​តាម​បំពង់​ដោយ​ប្រមូល​ផ្តុំ​ប្រព័ន្ធខ្នាត​តូច
កញ្ចប់​ដេញថ្លៃ សម្រាប់​ទឹក​ស្អាត​តាម​បំពង់​ដោយ​ប្រមូល​ផ្តុំ​ប្រព័ន្ធខ្នាត​តូច
របាយការណ៍សិក្សា​សមិទ្ធិលទ្ធភាព សម្រាប់ទឹក​ស្អាត​តាម​បំពង់​ដោយ​ប្រមូល​ផ្តុំ​ប្រព័ន្ធខ្នាត​តូច (ភាសាខ្មែរ)
របាយការណ៍សិក្សា​សមិទ្ធិលទ្ធភាព សម្រាប់ទឹក​ស្អាត​តាម​បំពង់​ដោយ​ប្រមូល​ផ្តុំ​ប្រព័ន្ធខ្នាត​តូច (ភាសាអង់គ្លេស)
ផែនទី​បណ្តាញ​ទុយោ​ សម្រាប់​ទឹក​ស្អាត​តាម​បំពង់​ដោយ​ប្រមូល​ផ្តុំ​ប្រព័ន្ធខ្នាត​តូច
សំនួរ ចម្លើយ
បទបង្ហាញស្តីពីគម្រោង​ទឹក​ស្អាត​តាម​បំពង់​ដោយ​ប្រមូល​ផ្តុំ​ប្រព័ន្ធខ្នាត​តូច
ផែនទី​បណ្តាញ​ទុយោ​ សម្រាប់​ទឹក​ស្អាត​តាម​បំពង់​ដោយ​ប្រមូល​ផ្តុំ​ប្រព័ន្ធខ្នាត​តូច (ឯកសារជាទំរង់ KMZ)