គោលការណ៍​របស់​យើង

 

កម្មវិធីវិនិយោគក្នុងវិស័យហេដ្ឋារចនាស​ម្ព័ន្ធ ជាកម្មវិធីដែលមានភាពបត់បែន ហើយត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីសម្របទៅតាមការប្រែប្រួលនៃកាលៈទេសៈ និងអាទិភាព។ យើង​មិនមាន​តារាង​សកម្មភាព ឬ​គម្រោត្រូវអនុវត្តមុនបញ្ចប់កម្មវិធី ដែល​ត្រូវបាន​អនុម័ត​ទុក​មុននោះឡើយ។​ គោលការណ៍ដឹកនាំ​របស់យើងខ្ញុំ​ ត្រូវ​បាន​អនុម័ត​ដោយ​រដ្ឋាភិបាល​​អូស្រ្តាលី និង​កម្ពុជា ហើយ​រួមមាន​​ដូចខាងក្រោម៖
  • កម្មវិធីវិនិយោគក្នុងវិស័យហេដ្ឋារចនាស​ម្ព័ន្ធ ​ អាច​វិនិយោគតែ​លើគម្រោងណា​​ដែល​មិនអាច​កើត​ឡើង​បាន ប្រសិន​បើ​គ្មាន​ការ​គាំទ្រ​របស់​យើង ហើយ​យើង​នឹងមិន​ផ្តល់​ជំនួយ​ លើស​ពី​ជំនួយ​អប្បរមាត្រូវការដើម្បីធ្វើឲ្យ​ក្រុមហ៊ុន​វិនិយោគ​ឡើយ។ ​
  • យើង​នឹង​ផ្តល់​អាទិភាព ​ដល់​គម្រោង​ណា​ដែល​ផ្តល់​ផលប្រយោជន៍​សង្គម និង​សេដ្ឋកិច្ច​អតិបរមា​ និង​ដែលផ្តល់ផលខ្ពស់បំផុតពីការចំណាយមួយឯកតារបស់យើង។
  • យើង​អាច​គាំទ្រ​តែ​គម្រោង​ណា ​ដែល​មាន​និរន្តរភាព មាន​ន័យថា​វានឹង​នៅ​តែ​ដំណើរ​ការ​ បន្ទាប់ពី​កម្មវិធី​ត្រូវបានបញ្ចប់​។
  • យើង​ប្រើ​​យន្តការ​ដែល​មាន​ភាព​ស្មើ​ភាព និង​តម្លាភាព ដើម្បី​ជ្រើសរើស​គម្រោងដែល​ធ្វើឲ្យ​ការរស់នៅមានភាពប្រសើរឡើង និងមាន​​ផលប៉ះពាល់​អវិជ្ជ​មាន​តិច​បំផុត។
  • យើង​អាច​គាំទ្រ​តែ​ក្រុមហ៊ុន​ណា​ដែល​មាន​​កេរ្ត៍​ឈ្មោះ​ល្អ និង​គោរព​តាម​ច្បាប់​ទាំងអស់។