ការជំរុញការសាយភាយនៃអត្ថប្រប្រយោជន៍ពីការរីកចំរើនទៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា

ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងបរិស្ថាន

កម្មវិធីវិនិយោគក្នុងវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ បានបង្កើតប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងបរិស្ថានមួយដែលស្របតាមច្បាប់អភិរក្សជីវៈចំរុះ និងការការពារបរិស្ថានឆ្នាំ១៩៩៩(EPBC Act) និងគោលនយោបាយការពារបរិស្ថាន សម្រាប់កម្មវិធីជំនួយរបស់រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលី។
ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងបរិស្ថាន មានបញ្ជីត្រួតពិនិត្យដែលត្រូវបានប្រើដើម្បីពិនិត្យ និងវាយតម្លៃហានិភ័យបរិស្ថានដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយគម្រោង ដែលយើងអាចនឹងផ្តល់ជំនួយ។

ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងបរិស្ថាន (EMS)

បញ្ជីត្រួតពិនិត្យការគ្រប់គ្រងបរិស្ថាន

 

គេហទំព័រដែលមានប្រយោជន៍ផ្សេងទៀត

ជំនួយរបស់អូស្រ្តាលី៖ ជំរុញភាពរុងរឿង កាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ លើកកំពស់ស្ថេរភាព

គោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍ និងក្របខ័ណ្ឌវាយតម្លៃសមត្ថភាពដំណើរការថ្មីរបស់អូស្រ្តាលី៖ សង្ខេប

ការពិនិត្យសមត្ថភាពដំណើរការ៖ ការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវគណនេយ្យភាព និងប្រសិទ្ធភាពរបស់ជំនួយអូស្រ្តាលី

ពត៌មានទូទៅអំពីកម្មវិធីជំនួយរបស់អូស្ត្រាលីមកកាន់កម្ពុជា

ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា

ក្រសួងឧស្សាហកម្ម និង សិប្បកម្ម

ក្រសួងរ៉ែនិងថាមពល

អាជ្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជា

អគ្គិសនីកម្ពុជា

ភើលេឌៀម